Filius von Thomas Trippold, Wolfsberg, KR (Z: Hannes Ringhofer) Foto: Thomas Sendlhofer